Rashi on Taanit 5b:11רש"י על תענית ה׳ ב:י״א
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Taanit 5b:11"
Toggle Reader Menu Display Settings
5b:11ה׳ ב:י״א

כי הוה מיפטר - רב נחמן מרב יצחק:

ופירותיו מתוקין - לרעב:

והיה צילו נאה - שזה צריך לאדם עייף לנוח תחתיו:

ואמת המים - לצמא: