Rashi on Taanit 5a:5רש"י על תענית ה׳ א:ה׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save 'Rashi on Taanit 5a:5'
Toggle Reader Menu Display Settings
5a:5ה׳ א:ה׳

או יזרענו וימות - ברעב קודם שתגדל התבואה החדשה שלא יהיה לו מה יאכל:

נעשה להם נס כו' - והיינו דכתיב ושלמתי לכם את השנים אשר אכל הארבה וגו':

נתגלה להם תבואה שבחורי נמלים ומה שבכתלים - שאצרו העכברים: