Rashi on Taanit 5a:4רש"י על תענית ה׳ א:ד׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Taanit 5a:4"
Toggle Reader Menu Display Settings
5a:4ה׳ א:ד׳

א"ל רב נחמן לרב יצחק יורה בניסן הוא - דכתיב ויורד לכם גשם מורה ומלקוש בראשון בתמיה:

והא במרחשון הוא - כדתניא לקמן ובספרי הוא:

יורה ומלקוש - מפרש לקמן:

אמר ליה - ודאי במרחשון הוא ומקרא זה בימי יואל בן פתואל נתקיים שיורה ומלקוש היה בראשון ע"י נס שהיה רעב שבע שנים דכתיב כי קרא ה' לרעב וגם בא אל הארץ שבע שנים וכתיב יתר הגזם אכל הארבה וגו':

הכי גרסינן יצא אדר ולא ירדו גשמים - ולא זרעו רוב אדר לא גרסינן:

רביעה ראשונה - התחלת גשמים ולקמן (תענית דף ו:) מפרש רביעה שמרביע את הארץ: