Rashi on Taanit 5a:13רש"י על תענית ה׳ א:י״ג
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Taanit 5a:13"
Toggle Reader Menu Display Settings
5a:13ה׳ א:י״ג

ובאחת יבערו ויכסלו מוסר הבלים עץ הוא - אי לאו גזרה שוה היה משמע אטומים כעץ לקבל מוסר ולשוא היו לוקין:

באחת - עבירה שהן עושין יתבערו הכסילים רשעים: