Rashi on Taanit 5a:12רש"י על תענית ה׳ א:י״ב
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Taanit 5a:12"
Toggle Reader Menu Display Settings
5a:12ה׳ א:י״ב

ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו - ירושלים שלמטה תהא בנויה כעיר שחוברה לה שהיא כיוצא בה חבירתה ודוגמתה מכלל דאיכא ירושלים אחריתי והיכן אם לא למעלה: