Rashi on Taanit 5a:11רש"י על תענית ה׳ א:י״א
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Taanit 5a:11"
Toggle Reader Menu Display Settings
5a:11ה׳ א:י״א

אכלו בשר בניהם - מקצתם:

משום דבקרבך קדוש - שאתה מטיב מעשיך לא יבא הקב"ה בעיר:

לא אבא בירושלים כו' - והכי קאמר עד שיהא בקרבך קדוש למטה דהיינו ירושלים לא אבוא בעיר שלמעלה: