Rashi on Taanit 4a:14רש"י על תענית ד׳ א:י״ד
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Taanit 4a:14"
Toggle Reader Menu Display Settings
4a:14ד׳ א:י״ד

ה"ג סברוה שאלה והזכרה חדא מילתא היא - כלומר הא דקתני אין שואלין את הגשמים היינו אין מזכירין את הגשמים:

ומאן תנא - דאמר סמוך לימות הגשמים מזכירין אבל לא קודם לכן:

רבי יהושע היא - דאמר משעת הנחת לולב הוא מזכיר דהיינו יום שמיני וזהו סמוך לגשמים דמן החג ואילך הוא זמן גשמים: