Rashi on Taanit 31a:4רש"י על תענית ל״א א:ד׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Taanit 31a:4"
Toggle Reader Menu Display Settings
31a:4ל״א א:ד׳

יום תבר מגל - שבירת הגרזן שפסק החוטב מלחטוב עצים:

מכאן ואילך - מחמשה עשר באב ואילך דמוסיף לילות על הימים לעסוק בתורה יוסיף חיים על חייו:

דלא יוסיף - לעסוק בתורה בלילות:

תקבריה אימיה - כלומר ימות בלא עתו: