Rashi on Taanit 30b:6רש"י על תענית ל׳ ב:ו׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Taanit 30b:6"
Toggle Reader Menu Display Settings
30b:6ל׳ ב:ו׳

מאי בינייהו - כיון דזה מודה לו ביכול וזה מודה לו בשאינו יכול:

שאר מטות - שבבית שאינו שוכב בהן ר' יהודה דמחייב במתני' בכפיית המטה קמחייב נמי ביכול בשאר מטות ורבנן סברי מטתו כופה ולא שאר מטות וכדתניא גבי אבל: