Rashi on Taanit 30b:10רש"י על תענית ל׳ ב:י׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Taanit 30b:10"
Toggle Reader Menu Display Settings
30b:10ל׳ ב:י׳

זה הדבר אשר צוה ה' לבנות צלפחד וגו' - זה מיעוט הוא כלו' לא יהיה דבר זה נוהג אלא בדור זה בדור של בנות צלפחד: