Rashi on Taanit 27b:4רש"י על תענית כ״ז ב:ד׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Taanit 27b:4"
Toggle Reader Menu Display Settings
27b:4כ״ז ב:ד׳

א"ר אסי לפי שאלמלא מעמדות - עיסקי קרבנות שישראל עושין הן היו כלים בחטאן ומשהן כלין שמים וארץ העומדים בזכותן אין מתקיימין כו':

כאנשי דור המבול - שמאחר שהן כלין אין העולם מתקיים והואיל שעל עיסקי קרבן העולם עומד לכך קורין אנשי מעמד בעריהן במעשה בראשית: