Rashi on Taanit 27a:10רש"י על תענית כ״ז א:י׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Taanit 27a:10"
Toggle Reader Menu Display Settings
27a:10כ״ז א:י׳

מאי ואומר - וכי תימא מעיקרא הוו ד' לאלעזר וד' לאיתמר:

וכי היכי דנפישי בני אלעזר הכי נמי נפישי בני איתמר - ומיהו בני אלעזר נפישי טפי דהא לאיתמר לא אוקמינהו אלא על ח' ודאלעזר על י"ו:

תא שמע ואחוז אחוז לאיתמר - אלמא כדקיימי קיימי ושמע מינה דמשה תיקן להם י"ו ח' מזה וח' מזה וקשיא לרב חמא דאמר ד' וד' והא דכתב לעיל ובשנת הארבעים וגו' המה יסד במה שהוסיפו עליהן עד כ"ד משתעי [אבל] משה תיקן להם י"ו משמרות:

תא שמע ואחוז אחוז לאיתמר - אלמא כדקיימי קיימי ושמע מינה דמשה תיקן להם י"ו ח' מזה וח' מזה וקשיא לרב חמא דאמר ד' וד' והא דכתב לעיל ובשנת הארבעים וגו' המה יסד במה שהוסיפו עליהן עד כ"ד משתעי [אבל] משה תיקן להם י"ו משמרות: