Rashi on Taanit 26b:2רש"י על תענית כ״ו ב:ב׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Taanit 26b:2"
Toggle Reader Menu Display Settings
26b:2כ״ו ב:ב׳

על אבותינו - דור המדבר אם יראה איש באנשים האלה הדור הרע הזה את הארץ וגו' (דברים א׳:ל״ה):

ביתר - עיר גדולה והיו ישראל דרין בה במסכת גיטין פרק הניזקין (גיטין דף נז.) אשקא דריספק חרב ביתר: