Rashi on Taanit 24b:9רש"י על תענית כ״ד ב:ט׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Taanit 24b:9"
Toggle Reader Menu Display Settings
24b:9כ״ד ב:ט׳

אבותינו ספרו לנו פועל פעלת בימיהם בימי קדם - שהיית מפליא להם נסים:

עד דשפיך מרזבי דציפורי - שקילחו מים מן המרזיבות עד ששוטפין בחוצות ויורדין ושופכין:

לדיגלת - לנהר חדקל: אשני מטתך: אל תשכב במטתך הלילה:

אשני מטתך – אל תשכב במטתך הלילה:

בסכיני - שרצו שדים להורגו וחתכו את מטתו והיינו דאמרי' בשחיטת חולין בפרק הזרוע (חולין דף קלג.) וליקריוה לרבא רבא נזוף היה לא מצינו לו נזיפה בכל הש"ס אלא בזה המעשה כשביקש הגשמים בתמוז שלא לצורך: