Rashi on Taanit 24b:12רש"י על תענית כ״ד ב:י״ב
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Taanit 24b:12"
Toggle Reader Menu Display Settings
24b:12כ״ד ב:י״ב

מאי אהניא ליה צלותיה דכהן גדול - כשהיה מתפלל תפלה קצרה ביום הכפורים שהיה אומר אל יכנס לפניך תפלת עוברי דרכים דר' חנינא מבטל ליה לצלותיה דכהן גדול שאעפ"כ שמע הקב"ה תפלתו ופסיק מיטרא:

שחונה - חמה כמו חמותי ראיתי אור (ישעיהו מ״ד:ט״ז) תירגם יונתן בן עוזיאל שחינת: