Rashi on Taanit 23b:14רש"י על תענית כ״ג ב:י״ד
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save 'Rashi on Taanit 23b:14'
Toggle Reader Menu Display Settings
23b:14כ״ג ב:י״ד

עמי היתה ושלחתיה - דבר זה היה בידי שכל מה שאני מבקש היו נותנין לי ועכשיו אין תפלתי מקובלת כל כך: