Rashi on Taanit 23a:9רש"י על תענית כ״ג א:ט׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Taanit 23a:9"
Toggle Reader Menu Display Settings
23a:9כ״ג א:ט׳

אלמלא חוני אתה - ואדם גדול:

לנדות - שמנדין על כבוד הרב שהטיח דברים ואמר לא כך שאלתי:

שאלמלא היו שנים כשני אליהו - גזירת עצירת גשמים:

ומפתח של גשמים בידו של אליהו - גרסינן:

לא נמצא שם שמים מתחלל - בתמיה שאליהו נשבע חי ה' אם יהיה השנים האלה טל ומטר כי אם לפי דברי (מלכים א י') ואתה נשבע שאין אתה זז עד שירדו גשמים:

נמצא שם שמים מתחלל על על ידך - דזה או זה בא לידי שבועת שוא: