Rashi on Taanit 21b:8רש"י על תענית כ״א ב:ח׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Taanit 21b:8"
Toggle Reader Menu Display Settings
21b:8כ״א ב:ח׳

ומשיילא לשיבבותיה - ומשאילתו לשכנותיה לאחר שהסיקתו משלה לפיכך נמדדת השכר בה במדה: