Rashi on Taanit 21b:7רש"י על תענית כ״א ב:ז׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Taanit 21b:7"
Toggle Reader Menu Display Settings
21b:7כ״א ב:ז׳

דברתא - דבר:

בשיבבותיה - בשכונתו:

איתחזי להו בחילמא - להנך אינשי דסברי משום זכותיה דרב הוא:

הא זוטר ליה לרב - נס זה קטן הוא לפי גדולת רב:

מרא - פושיי"ר בלע"ז:

זבילי - פלי"א בלע"ז:

לקבורה - ומשום זכותיה דקבורה מדדו בו מדה כנגד מדה: