Rashi on Taanit 18b:15רש"י על תענית י״ח ב:ט״ו
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Taanit 18b:15"
Toggle Reader Menu Display Settings
18b:15י״ח ב:ט״ו

ירדו לצמחים אבל לא לאילן - מפרש בגמ':

לבורות שיחין ומערות - בבבא בתרא מפרש מאי בור ומאי שיח ומאי מערה וכולן בית כניסיות מי גשמים לשתיה:

שלא ירדו עליה גשמים דכתיב והמטרתי על עיר אחת ועל עיר אחת לא אמטיר וגו' - כגון שהמטיר בעיר זו ובחבירתה לא המטיר דקללה היא: