Rashi on Taanit 17a:4רש"י על תענית י״ז א:ד׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Taanit 17a:4"
Toggle Reader Menu Display Settings
17a:4י״ז א:ד׳

יונה בתר דוד ושלמה - דהוה בימי אמציהו בסדר עולם:

דבעי למחתם - בסוף כל ברכות ברוך מרחם על הארץ ולהכי בעי באותה חתימה דוד ושלמה שהן התפללו על ארץ ישראל כך שמעתי אי נמי משום דאינהו תקון בית המקדש דהוא עיקר הארץ כך שמעתי:

ברוך משפיל הרמים - היו אומרים במקום ברוך מרחם שהכניעם במטר ששבו בתשובה: