Rashi on Taanit 16a:17רש"י על תענית ט״ז א:י״ז
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Taanit 16a:17"
Toggle Reader Menu Display Settings
16a:17ט״ז א:י״ז

ופרקו נאה - מפרש לקמן:

ושפל ברך - עניו:

ומרוצה לעם - נוח לבריות ומסכימין לתפלתו:

נעימה - בסומי קלא שמושך הלב:

ורגיל לקרות כו' - שיהו הפסוקים של תפלה סדורין בפיו: