Rashi on Taanit 14b:11רש"י על תענית י״ד ב:י״א
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Taanit 14b:11"
Toggle Reader Menu Display Settings
14b:11י״ד ב:י״א

רשאי ליפול על פניו - לבזות עצמו בפני הצבור שאם לא יענה יחרפוהו כך שמעתי אלא אם כן יודעין בו שהוא חשוב כיהושע שאמר לו הקב"ה קום לך למה זה אתה נופל על פניך: