Rashi on Taanit 12a:5רש"י על תענית י״ב א:ה׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Taanit 12a:5"
Toggle Reader Menu Display Settings
12a:5י״ב א:ה׳

ואי יתיב מאי - מי סליק לתענית אי לא:

למפוחא - הוא המפוח שנופחין בו הנפחין את האור המתמלא ברוח אף זה נתמלא רוח שלא אכל בחנם: