Rashi on Taanit 11b:8רש"י על תענית י״א ב:ח׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save 'Rashi on Taanit 11b:8'
Toggle Reader Menu Display Settings
11b:8י״א ב:ח׳

קנקנים של חרס - שמכניסין בהן יין לקיום אסור להשתמש בהן:

לאחר שנים עשר חדש - הולך טעם יין נסך ומותרים בלא עירוי מים אבל תוך י"ב חדש צריך עירוי שלשה ימים מעת לעת:

בחלוק לבן - של פשתן עשוי לשם כך:

רב כהנא מתני - כי האי לישנא:

בחלוק לבן שאין בו אימרא - שפה מתרגמינן אימרא (שם כח) כלומר תחוב היה מחוט אחד כל החלוק ולא כבגדים שלנו שבתי הידים מדובקין בבגד הגוף בתפירה כדי שלא יחשדוהו שמא באותה שפה הוציא מעות הקודש משום שנאמר (במדבר ל״ב:כ״ב) והייתם נקיים מה' ומישראל: