Rashi on Taanit 11a:13רש"י על תענית י״א א:י״ג
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Taanit 11a:13"
Toggle Reader Menu Display Settings
11a:13י״א א:י״ג

צדיק וישר - מצדיק הדין על הצדיקים לפרוע מהם ועושה טובה וישרות עם הרשעים לפרוע כל זכותם בעולם הזה כדי לטורדן:

ביד כל אדם יחתום - כותב מעשה כל אדם ומחתים יד על כל מעשיו:

למען תצדק בדברך - שהוא מצדיק עליו בדבריך שאתה מראה לו: