Rashi on Taanit 10b:6רש"י על תענית י׳ ב:ו׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Taanit 10b:6"
Toggle Reader Menu Display Settings
10b:6י׳ ב:ו׳

אכל ושתה – דיעבד:

אל יתראה בפניהן - שנראה כחתן בין אבלים ויתקנאו בו:

ואל ינהיג עדונים בעצמו - שלא יאמר הואיל ואכלתי כל שהוא אוכל הרבה:

אל תראו עצמכם - שיש לכם חטים הרבה ולא הלכו אלא בשביל דבר זה שלא להתראות בפני בני עשו שהיו צעורים ורעבים: