Rashi on Taanit 10a:15רש"י על תענית י׳ א:ט״ו
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Taanit 10a:15"
Toggle Reader Menu Display Settings
10a:15י׳ א:ט״ו

עילאי בעו מים - העומדים בהרים צריכין יותר מים מפני שהגשמים מתגלגלים ויורדין למטה:

תתאי לא בעו מים - שמתכנסין כל מימי ההרים לבקעה ה"נ רב שהיה מארץ ישראל כדאמרינן בעלמא (גיטין דף ו.) מכי אתא רב לבבל וארץ ישראל גבוהה מכל הארצות משום הכי אמר כלאחר ששים ובבבל בגולה מתוך שאינן צריכין לגשמים אין שואלין עד ס' לתקופת תשרי וכן אנו נוהגים שכל מנהגינו אחר בני בבל:

הלכתא יום ס' כלאחר ס'. וכן עמא דבר ויום תקופה מתחיל: