8:3ח׳:ג׳
1 א

שְׂמֹאלוֹ תַּחַת רֹאשִׁי וגו'.

His left hand is under my head, etc.