Rashi on Shevuot 8a:17רש"י על שבועות ח׳ א:י״ז
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Shevuot 8a:17"
Toggle Reader Menu Display Settings
8a:17ח׳ א:י״ז

נייתי פר ושעיר אחריני קמ"ל - וכפר מההוא גופיה והדר כתיב וכן יעשה לפרושי מה היא כפרה שהכתוב מצוה עליו שיהא ככל אשר עשה לפנים:

מיניה משמע - ואייתר ליה וכפר על הקדש לדרשה: