Rashi on Shevuot 8a:16רש"י על שבועות ח׳ א:ט״ז
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Shevuot 8a:16"
Toggle Reader Menu Display Settings
8a:16ח׳ א:ט״ז

כי היכי דעביד לפני ולפנים - דמפרש לעיל במנינא אחת למעלה וז' למט' מדם הפר וכן מדם השעיר ואתא האי וכפר על הקדש לאיתויי היכל שיעשה כמו כן על הפרוכת מבחוץ: