Rashi on Shevuot 6b:13רש"י על שבועות ו׳ ב:י״ג
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Shevuot 6b:13"
Toggle Reader Menu Display Settings
6b:13ו׳ ב:י״ג

הי מנייהו חשיב - שבור או קיסר:

בחורשיא אכיל ליה - האיש הזה מוטמן ביערים כל ימיו שלא שמע בטיבעה של מלכות רומי והוצרך לשאול זאת ורב פפא משום דאקדים רבא שבור מלכא לקיסר הוא דשיילי' ורבא מיראה עשה שהיה תחתיו במלכותו כדאמר במס' חגיגה (דף ה:) שדור דבי שבור מלכא וגרבוהי:

רומי חייבת - תרגום של רשעה שנאמר (מלאכי א׳:ד׳) וקראו להם גבול רשעה: