Rashi on Shevuot 5b:10רש"י על שבועות ה׳ ב:י׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Shevuot 5b:10"
Toggle Reader Menu Display Settings
5b:10ה׳ ב:י׳

אי הכי - דאית ליה לר"ע דלא מצטרפי לגבוה ממנו שתי מעלות:

קרום של ביצה נמי - אמאי לא קשיא לך בהדי מאן נצטרפיה אי בהדי שאת אביו איכא סיד דעדיף מיניה הרי השאת גבוה שתי מעלות:

נצרפיה בהדי סיד - לאו בר מיניה הוא שאינה תולדה לאב אחד.