Rashi on Shevuot 4b:8רש"י על שבועות ד׳ ב:ח׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Shevuot 4b:8"
Toggle Reader Menu Display Settings
4b:8ד׳ ב:ח׳

תפדה חזר וכלל - ואע"פ דתפדה ופדויו גבי הדדי כתיבי והדר כתיב בערכך כסף איכא תנאי דסבירא להו בשתי כללות הסמוכין זה לזה והפרט אחריהם הטל פרט ביניהם ודונם בכלל ופרט וכלל: