Rashi on Shevuot 48a:12רש"י על שבועות מ״ח א:י״ב
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Shevuot 48a:12"
Toggle Reader Menu Display Settings
48a:12מ״ח א:י״ב

מתה - אלמנה שלא גבתה כתובתה:

יורשיה מזכירין - ותובעין וגובין כתובתה:

עד עשרים וחמש שנים - משמת בעלה ואם עברו כ"ה שנים ולא תבעוה הפסידוה דהכי תנן בכתובות בהנושא (כתובות דף קד.) כל זמן שהיא בבית אביה שלא נטלה מזונות מן היתומין גובה כתובתה עד כ"ה שנים ואם לא תבעה מחלתה קתני מיהת יורשין גובין כתובתה ועל כרחך בשבועת יורשין יגבוה מן היתומין אע"ג דמית לוה בחיי מלוה שהוא מת בחייה ונתחייבה שבועה ליורשין אלמא הורישה שבועה ליורשיה: