Rashi on Shevuot 47b:8רש"י על שבועות מ״ז ב:ח׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Shevuot 47b:8"
Toggle Reader Menu Display Settings
47b:8מ״ז ב:ח׳

קיבלה מיניה - רבי מר' חייא והדר ביה או לא:

ת"ש - כי פריש רבי מאי סבירא ליה בגווה קאמר פועלים נשבעים לחנוני שלא קבלו ממנו כלום אלמא לא קיבלה וסבירא ליה חנוני יפסיד שהיה לו לתת להם בעדים:

ואם איתא - דקיבלה נשבעין לבעל הבית מיבעי ליה דמה להן אצל חנוני לשבועה הואיל וחוזר וגובה מבעל הבית: