Rashi on Shevuot 46a:1רש"י על שבועות מ״ו א:א׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Shevuot 46a:1"
Toggle Reader Menu Display Settings
46a:1מ״ו א:א׳

רישא וסיפא בראיה - רישא. נהי דקתני נשבע ונוטל ליתיה אלא שיביא תחלה עדים ששכרו:

ראיה דלשלם קתני - ראיה המחייבת את בעה"ב לשלם קתני:

ראיה דלשבועה - שאינה באה אלא לגלגל את השבועה על השכיר לא קתני: