Rashi on Shevuot 40b:15רש"י על שבועות מ׳ ב:ט״ו
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Shevuot 40b:15"
Toggle Reader Menu Display Settings
40b:15מ׳ ב:ט״ו

לפיכך יצאו כלים - ליכתב בפירוש:

למה שהן - להתחייב עליהם בכל שהן דהוה ליה למכתב (שמות כ״ב:ו׳) כי יתן איש אל רעהו כספים לשמור ואנא אמינא מה כספים שנים ודבר חשוב אף כל שנים ודבר חשוב אלא כתב כלים לומר דהוי דבר חשוב ולא בעינן שווייהן שתי כסף: