Rashi on Shevuot 37b:11רש"י על שבועות ל״ז ב:י״א
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Shevuot 37b:11"
Toggle Reader Menu Display Settings
37b:11ל״ז ב:י״א

חייב להעמיד לו שדה - דקסבר קרקע נגזלת וקיימא לה ברשות גזלן וקרינן ביה והשיב את הגזלה (ויקרא ה׳:כ״ג):

הרי שלך לפניך - קסבר קרקע אינה נגזלת וכי שטפה נהר ברשותיה דמרא קמא היא קיימא: