Rashi on Shevuot 35b:24רש"י על שבועות ל״ה ב:כ״ד
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Shevuot 35b:24"
Toggle Reader Menu Display Settings
35b:24ל״ה ב:כ״ד

השבע - שבועת ה' תהיה וגו' (שמות כב):

[ואל תשבע] - לא תשבעו [בשמי] לשקר (ויקרא יט):

קלל - יתן ה' אותך לאלה:

לא תקלל - בין קללת השם בין קללת חבירו לא תקלל חרש:

מה השבע בשם כו' - וברייתא רבי חנינא ומתניתין רבנן: