Rashi on Shevuot 35b:23רש"י על שבועות ל״ה ב:כ״ג
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save 'Rashi on Shevuot 35b:23'
Toggle Reader Menu Display Settings
35b:23ל״ה ב:כ״ג

והלא כבר נאמר בשבועת האלה - מהכא משמע תיהוי לאלה ולשבועה ותו לא הוה ליה למיכתב אלא יתן ה' את ירכך נופלת:

מה להלן שבועה - דכתיב והשביע:

ומה להלן בשם - דכתיב יתן ה' וגו':