Rashi on Shevuot 35b:12רש"י על שבועות ל״ה ב:י״ב
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Shevuot 35b:12"
Toggle Reader Menu Display Settings
35b:12ל״ה ב:י״ב
1 א

בנבות - כתיב (מלכים א כ״א:י״ג) ברך נבות אלהים:

2 ב

במיכה - כגון (שופטים י״ז:ג׳) לו בית אלהים וכגון (שם). הקדש הקדשתי הכסף לה' מידי לבני וגו' הרי הוא אסור עלי כהקדש גמורים שהן לשם עד שאתננו מידי לבני לעשות פסל ומסכה וכן (שם יח) נכח ה' דרככם כלפי שכינה אמר:

3 ג

אלף למד חול - כגון (שם יז) לו בית אלהים (שם יח) את אלהי אשר עשיתי לקחתם: