Rashi on Shevuot 30a:14רש"י על שבועות ל׳ א:י״ד
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Shevuot 30a:14"
Toggle Reader Menu Display Settings
30a:14ל׳ א:י״ד

למאי שלח לי - הא מילתא:

לחנופי ליה - שמא להחניפו בתמיה:

למישרא בתיגריה - כדפרישית אם בא דין אחר לפני אפסוק את זה תחלה: