Rashi on Shevuot 17b:2רש"י על שבועות י״ז ב:ב׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Shevuot 17b:2"
Toggle Reader Menu Display Settings
17b:2י״ז ב:ב׳

משכחת לה - בעבודה בלא שהייה שנטמא ויצא מיד בקצרה ודרך יציאתו היה אוחז מזלג בידו והכה בו באחד מן האברים שעל המערכה והפך מה שלמעלה למטה:

כדרב הונא דאמר - זר שהפך בצינורא עבודה היא שמקרב עיכולו ויש כאן עבודה בלא שהייה:

חייב מיתה - משום והזר הקרב יומת (במדבר יח):