Rashi on Shevuot 17b:1רש"י על שבועות י״ז ב:א׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Shevuot 17b:1"
Toggle Reader Menu Display Settings
17b:1י״ז ב:א׳

אלא אי אמרת דוקא גמירי - שהה כדי השתחוייה חייב ואפי' יצא לו בקצרה במרוצה נתחייב בשהייתו:

היכי משכחת לה - בלא כרת: