Rashi on Shevuot 16a:10רש"י על שבועות ט״ז א:י׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Shevuot 16a:10"
Toggle Reader Menu Display Settings
16a:10ט״ז א:י׳

תנאי היא - דפליגי בקדושה ראשונה לשעתה ולעתיד לבוא למ"ד לא קידשה לעתיד לבוא איצטריך עזרא לקדשה וקידשה בלא מלך ואורים ותומים ואית ליה אחת מכל אלו תנן ולמ"ד קידשה לעתיד לבוא לא הוצרך עזרא לקדש כלום אלא לזכר בעלמא ולא גמרינן מינה:

שמעתי - מרבותי:

כשהיו בונין ההיכל - בימי עזרא:

עושים קלעים - במקום החומה ובונים את כתלי החומה אצל הקלעים וכן לעזרות:

אלא שבהיכל - נתנו הקלעים לפנים ממקום החומה ובונים את החומה מבחוץ שלא יזונו עיניהם מן ההיכל וקס"ד דהנך קלעים לרבי אליעזר כדי להכשיר העזרות להקריב קרבן דאם אין בית אין קרבן דקדושה ראשונה בטלה לה: