Rashi on Shevuot 14a:3רש"י על שבועות י״ד א:ג׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save 'Rashi on Shevuot 14a:3'
Toggle Reader Menu Display Settings
14a:3י״ד א:ג׳

מאי אם נפשך לומר - מה היה לו להקשות שהוזקק להביא מקרא זה:

וכי תימא ביתו כתיב - ולא שאר כהנים: