Rashi on Shevuot 13b:5רש"י על שבועות י״ג ב:ה׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Shevuot 13b:5"
Toggle Reader Menu Display Settings
13b:5י״ג ב:ה׳

וכפר את מקדש הקדש - בעבודת פר ושעיר של יום הכפורים כתיב המכפרת על טומאת מקדש וקדשיו:

זה לפני ולפנים - על טומאה שאירעה לפני ולפנים כגון נטמא לפני ולפנים ושהה כדי השתחואה דמחייבת ליה על שהייתו כדמפרש בפ' שני (לקמן שבועות דף טז:):

זה היכל - אם נטמא בהיכל:

זה מזבח - מזבח הזהב אם הקטיר קטורת בטומאה ובשהייה:

אלו העזרות - נכנס לעזרה בטומאה: