Rashi on Shevuot 13a:1רש"י על שבועות י״ג א:א׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save 'Rashi on Shevuot 13a:1'
Toggle Reader Menu Display Settings
13a:1י״ג א:א׳

בעומד במרדו - דלא עבד תשובה ודקשיא לך זבח רשעים תועבה מתני' רבי היא דאמר יוה"כ מכפר על שאינן שבין והאי קרא מוקי לה בשאר יומי:

פורק עול - כופר בעיקר:

מגלה פנים בתורה - בא על דברי תורה בחוצפא ובגלוי עזות פניו כגון (סנהדרין דף צט:) מנשה שהיה יושב ודורש באגדות של דופי לא היה למשה לכתוב אלא ותמנע היתה פלגש וילך ראובן בימי קציר חטים (בראשית ל׳:י״ד):

ברית - בשר מילה: