Rashi on Shabbat 9b:5רש"י על שבת ט׳ ב:ה׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Shabbat 9b:5"
Toggle Reader Menu Display Settings
9b:5ט׳ ב:ה׳

שמא ישבר הזוג - של מספרים ויהא צריך לחזר אחר זוג אחר:

למרחץ - נמי לא תימא לכולא מילתא דמרחץ אלא להזיע בעלמא

יתעלפה - פשמי"ר בלע"ז:

לעיוני בעלמא - שאין זה תחלת עשייתה ואפ"ה לכתחלה לא יכנס לה סמוך למנחה גדולה:

דילמא חזי פסידא בזביניה - שמא נתקלקלו בתוכה העורות:

ומטריד - יצטער ויהא טרוד בצערו ולא יתפלל:

וסתרו דינא - יסתרו מה שפסקו ויחזרו בהן וחוזר להיות תחלת הדין: